Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

8 11 huy

TRẬN 1 – A Thành vs A Hưng – đá đồng 50tr
TRẬN 2 – A Kiên vs A Tý – đá đồng 50
TRẬN 3
TRẬN 4 – A Tý vs A Quách – Đỏ ăn 8.5 xổ 100
TRẬN 5 – A Long vs A Cường – Đá đồng 100tr
TRẬN 6 – A Liêm vs A Tùng – Đá đồng 100tr
TRẬN 7 – A Cò vs A Lý – Đá đồng 100tr
TRẬN 8 – A Long vs A Nguyên – Đá đồng 100tr
TRẬN 9 – A Vinh vs A An Trường Võ – Đá đồng 100tr
TRẬN 10 – A Phát vs A An Tính – Đá đồng 100tr
TRẬN 11 – A Lợi vs A An Tùng – Đá đồng 100tr
TRẬN 12 – A Sỹ vs A Cường – Đỏ ăn 9 xổ 100
TRẬN 13 – A Trường vs A Nguyên – Đá đồng 500tr – Gà hay
TRẬN 14 – A Tính vs A Vũ – Đỏ ăn 9 xổ 100tr
TRẬN 15 – A Phát vs A Andy – Đỏ ăn 9 xổ 100tr
TRẬN 16 – A Tài vs A Ken – Đỏ ăn 9 xổ 200tr
TRẬN 17 – A Hiếu vs A An Trường Võ – Đá đồng 100tr
TRẬN 18- A Lâm vs A Sỹ – Đỏ ăn 8.5 xổ 100tr
TRẬN 19- A 7 vs A Hiếu – Đỏ ăn 9 xổ 100tr
TRẬN 20 – A Vinh vs A Phát- Đá đồng 100tr
TRẬN 21- A Có vs A Kỳ – Đỏ ăn 9 xổ 100tr
TRẬN 22- ATV vs Chú Đực – Đỏ ăn 9 xổ 100tr
TRẬN 23 – A Sỹ vs A Côn- Đá đồng 50tr
TRẬN 24- A Nguyên vs A Bờm – Đỏ ăn 9 xổ 100tr
TRẬN 25 – A Lý vs A Tóa – Đá đồng 100tr
TRẬN 26- A Hiếu vs Chú Đực – Đỏ ăn 8.5 xổ 100tr

TRẬN 27- A Vũ vs A Chí – Đỏ ăn 9 xổ 100tr

TRẬN 28 – Chú Cấm vs A Win – Đá đồng 100tr
TRẬN 29 – A Quách vs A Phước – Đá đồng 100tr
TRẬN 30 – A Quách vs A Tuấn – Đá đồng 50tr
TRẬN 31 – A Quân vs A Khánh – Đá đồng 50tr
TRẬN 32- A Cường vs A Dũng – Đỏ ăn 9 xổ 50tr
TRẬN 33- A Che vs A Hiếu – Đỏ ăn 9 xổ 50tr
TRẬN 34- A Thiện Nguyễn vs A Có – Đỏ ăn 8.5 xổ 50tr
TRẬN 35 ĐÁ GIẢI – A Lợi BD vs A Tài B.Tre
TRẬN 36 ĐÁ GIẢI – A Tèo B vs A An trường Võ 1-0


TRẬN 37 ĐÁ GIẢI – A Tú Anh vs A Út Dậu 0-1


TRẬN 38 ĐÁ GIẢI – A QTC vs A Tâm Đh 1-0


TRẬN 39 ĐÁ GIẢI – A Vinh Quang vs A Tài Btre 0-1


Trận 40
TRẬN 41 ĐÁ GIẢI – A Tèo A vs A 555 Cần Thơ 1-0


TRẬN 42 ĐÁ GIẢI – A Phúc Q7 vs A Có 0-1


TRẬN 43 ĐÁ GIẢI – A Văn Điểm vs A Tú TG 1-0


Trận 44
TRẬN 45 ĐÁ GIẢI – A Andy vs A Tú ĐN 0-1


TRẬN 46 ĐÁ GIẢI – A Trung TG vs A Linh TN 1-0


Trận 47 – A Lợi vs A Phúc Q7
TRẬN 48 ĐÁ GIẢI – A QTC vs A Tú Anh 1-0

TRẬN 49 ĐÁ GIẢI – A Tèo B vs A Andy 1-0
TRẬN 50 ĐÁ GIẢI – A Tâm ĐH vs A Tèo A 0-1

TRẬN 51 ĐÁ GIẢI – A Văn Điểm vs A Lợi 1-0


TRẬN 52 ĐÁ GIẢI – A Tú Anh vs A Trung TG 1-0 – hủy cược


TRẬN 53 ĐÁ GIẢI – A Andy vs A Có 1-0
TRẬN 54 ĐÁ GIẢI – A Phúc Q7 vs A Tài Btre 1-0


TRẬN 55 ĐÁ GIẢI – A Tú Anh vs A Phúc Q7 1-0


TRẬN 56 ĐÁ GIẢI – A Vinh Quang vs A 555 Cần Thơ 1-0
8 11 huy
Oleh
Được tạo bởi Blogger.